Publikačná činnosť

Zásielkový predaj z pohľadu DPH

V súčasnosti dochádza k rozmachu obchodu prostredníctvom internetu a iných elektronických médií. Keďže sa podmienky podnikania na trhoch jednotlivých členských štátov Európskej únie líšia, čoraz častejšie dochádza k tomu, že svoj tovar na území Slovenskej republiky ponúkajú aj zahraniční obchodníci. Prirodzene sa v tomto prípade naskytá otázka ako je to u zahraničného obchodníka so slovenskou daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Z pohľadu [...]

3. novembra, 2017|Categories: Publikačná činnosť|Tags: |

Porušovanie priemyselných práv pri dovoze tovaru z tretích krajín

Dovoz tovaru z tretích krajín podlieha colnej kontrole, ktorou sa zistí či tovar porušuje, alebo neporušuje práva vyplývajúce z duševného vlastníctva. Presný postup pri výkone colného dohľadu colníkmi upravuje zák. 200/2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Neexistuje rozhodnutie súdu, prípadne predpis, ktorý by stanovoval, koľko odlišných prvkov [...]

12. júna, 2017|Categories: Publikačná činnosť|Tags: |

Novela Obchodného zákonníka – ,,spoločnosť v kríze“

Nové povinnosti podnikateľov pri poskytovaní úverov a iných spôsobov financovania aj  medzi spriaznenými spoločnosťami. Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zavádza do právneho poriadku Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2016 doposiaľ neexistujúci právny inštitút, a to spoločnosť v kríze. Nová právna úprava môže mať významné dopady predovšetkým v prípade poskytovanie [...]

1. júna, 2017|Categories: Publikačná činnosť|Tags: |

Register partnerov verejného sektora

Informácia o novej právnej úprave  prijatej zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorá je účinná od 01.02.2017. Zákonom sa zriaďuje tzv. register partnerov verejného sektora (ďalej aj len „Register“), do ktorého sa povinne zapisujú zákonom stanovené údaje. Partner verejného sektora Povinnosť registrovať sa v Registri majú tzv. partneri verejného sektora. Partnerom  verejného [...]

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účinná od 01.03.2017. Po novom je dlžník je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok podľa tejto časti zákona, iba ak je právnickou osobou. Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie [...]

13. mája, 2017|Categories: Publikačná činnosť|Tags: |
Go to Top