V súčasnosti dochádza k rozmachu obchodu prostredníctvom internetu a iných elektronických médií. Keďže sa podmienky podnikania na trhoch jednotlivých členských štátov Európskej únie líšia, čoraz častejšie dochádza k tomu, že svoj tovar na území Slovenskej republiky ponúkajú aj zahraniční obchodníci.

Prirodzene sa v tomto prípade naskytá otázka ako je to u zahraničného obchodníka so slovenskou daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Z pohľadu DPH sa rozlišujú dva prípady:

  1. dodanie tovaru osobe identifikovanej pre DPH v tuzemsku,
  2. dodanie tovaru osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku.

Právny rámec pre DPH v Slovenskej republike stanovuje jednak zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov schválený v zmysle smerníc Rady EÚ, najmä smernice Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jednak priamo uplatniteľné európske predpisy o DPH – nariadenia Rady EÚ.

Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre DPH v tuzemsku

V prípade, že zákazník zahraničného obchodníka je osobou, ktorá má pridelenú identifikáciu pre DPH, teda má svoje slovenské IČ DPH, hovoríme z pohľadu zahraničia o dodaní tovaru do iného členského štátu. Toto dodanie je oslobodené od dane v krajine obchodníka.

V tuzemsku (na Slovensku) je tovar u odberateľa predmetom dane ako nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Odberateľ preto uvedie daňovú povinnosť v záznamoch k DPH (tzv. samozdanenie) a ak je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane, potom si túto daň aj odpočíta od daňovej povinnosti.

Pre zahraničného obchodníka z takejto transakcie nevyplývajú žiadne povinnosti z hľadiska DPH v tuzemsku.

Dodanie tovaru osobe, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku – zásielkový predaj

Zásielkový predaj je upravený v §6 a v §14 zákona o DPH.  Zásielkovým predajom je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom, alebo na jeho účet, z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH. Ide teda práve o situáciu, kedy si napríklad občan – nepodnikateľ, alebo podnikateľ bez IČ DPH, objedná tovar z e-shopu napríklad českej spoločnosti s dodaním na svoju adresu v Slovenskej republike. Uvedené neplatí, ak zahraničný obchodník má v tuzemsku svoj sklad, z ktorého dodáva tovar. Vtedy nepôjde o zásielkový predaj.

Predmetom zásielkového predaja nemôžu byť:

  • tovary, ktoré sú predmetom spotrebnej dane, okrem prípadov, keď sa tieto tovary dodávajú fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,
  • nové dopravné prostriedky,
  • tovary, ktoré dodávateľ dodáva spolu s montážou alebo inštaláciou.

Pokiaľ je zahraničný obchodník – prevádzkovateľ e-shopu – platiteľom DPH vo svojej krajine, bude na vystavených faktúrach uplatňovať svoju miestnu sadzbu DPH. Faktúry teda budú vystavené so zahraničnou DPH.

§6 zákona o DPH ukladá zahraničnému obchodníkovi povinnosť registrovať sa pre DPH, pokiaľ za kalendárny rok hodnota tovaru dodaného prostredníctvom zásielkového predaja presiahne 35 000 eur. Registrovať sa môže obchodník aj dobrovoľne pred dosiahnutím tejto hodnoty.

 

Je potrebné zdôrazniť, že DPH registráciou pre zásielkový predaj sa zahraničný obchodník nestáva platiteľom DPH v tuzemsku, teda si nemôže uplatňovať odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb v tuzemsku. Táto registrácia spôsobí, že miestom dodania zasielaného tovaru je štát, kde sa preprava končí, teda tuzemsko. V zmysle znenia zákona o DPH a príslušných ustanovení smernice EÚ o spoločnom systéme DPH daný tovar nie je predmetom dane v krajine, z ktorej je odosielaný. Obchodník preto bude vystavovať faktúry odberateľom pod svojim slovenským IČ DPH so slovenskou DPH. K týmto zdaniteľným obchodom podáva aj daňové priznanie a odvádza daň slovenskému daňovému úradu. Inak sa stále voči slovenským orgánom správa ako zahraničný subjekt.