Daňové poradenstvo pre našich klientov poskytujeme prostredníctvom spoločnosti SPS TAX, k.s., č. osv. SKDP 96/2009, ktorá poskytuje komplexné daňové poradenstvo vrátane spracovania všetkých dokumentov vyžadovaných pre účely daní, odvodov a poplatkov príslušnými štátnymi orgánmi, ekonomické a podnikateľské poradenstvo so zameraním na vypracovanie optimalizácie daňových povinností z nich vyplývajúcich, a to vrátane vypracovania odborných stanovísk v danej oblasti, čím zabezpečuje kompletné služby v oblasti daňového a ekonomického poradenstva.

Odborným garantom je spoluzakladateľ spoločnosti, Ing. Emil Pečík, ktorý pôsobí od roku 1992 ako daňový poradca a od roku 2005 ako štatutárny audítor. Ing. Emil Pečík je členom Slovenskej komory daňových poradcov (č. osv. SKDP 5/92) a Slovenskej komory audítorov (č. lic. SKAU 928).

Ponuka služieb našej spoločnosti zahŕňa najmä:

  • spracovanie všetkých druhov daňových priznaní a hlásení právnických a fyzických osôb,

  • daňové poradenstvo pre domácich a zahraničných klientov,

  • poradenstvo v oblasti zákonného sociálneho a zdravotného poistenia,

  • usadenie a registrácia zastúpení zahraničných podnikateľov na území Slovenskej republiky, riešenie ich daňových režimov vo všetkých druhoch daní,

  • konzultácie a servis k všetkým druhom daní a colných režimov,

  • riešenie podnikateľských aktivít klienta v súvislosti s daňovými a účtovnými dopadmi a pri zmenách daňových a účtovných predpisov,

  • spracovávanie odborných stanovísk k daňovej a odborne súvisiacej problematike, posudzovanie ekonomických a investičných projektov vo väzbe na daňové povinnosti klientov,

  • zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi pri daňových kontrolách a v daňovom konaní,

  • spracovanie povinnej transferovej dokumentácie pre daň z príjmov.

Spoločnosť SPS TAX, k.s. je držiteľ Pečate Stabilný podnik – 10 rokov udelenej NiSSR.