Informácia o novej právnej úprave  prijatej zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), ktorá je účinná od 01.02.2017.

Zákonom sa zriaďuje tzv. register partnerov verejného sektora (ďalej aj len „Register“), do ktorého sa povinne zapisujú zákonom stanovené údaje.

Partner verejného sektora

Povinnosť registrovať sa v Registri majú tzv. partneri verejného sektora. Partnerom  verejného sektora je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, a súčasne:

 1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc; alebo
 2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne; alebo
 3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní; alebo
 4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; alebo
 5. ktorá sa povinne zapisuje do Registra podľa osobitného predpisu (v súčasnosti ide o zdravotné poisťovne, držiteľov banského oprávnenia, zhotoviteľ geologických prác, osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobu poverenú správcom výberu mýta a osobu poverená správcom výberu úhrady diaľničnej známky); alebo
 6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; alebo
 7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva partnerom verejného sektora podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so Zmluvou, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky, resp. nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva v zmysle vyššie uvedeného bodu 1, resp. 2 (ďalej len „Zmluva“),

a to všetko za predpokladu, že takejto osobe majú byť poskytnuté (a) finančné prostriedky, resp. majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva prevyšujúce sumu 100.000,- Eur, alebo (b) finančné prostriedky prevyšujúce v úhrne v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, sumu 250.000,- Eur, alebo (c) finančné prostriedky, ktorých výšku nemožno v čase zápisu do Registra určiť.

Konečný užívateľ výhod

Dôležitým pojmom je tzv. konečný užívateľ výhod. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje (a) právnickú osobu, (b) fyzickú osobu podnikateľa alebo (c) združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

 1. ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 2. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 3. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 4. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 5. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 6. ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 7. ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
 8. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 9. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 10. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 11. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Každý konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní odvtedy, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod, oznámiť partnerovi verejného sektora túto skutočnosť a takéto oznámenie v rovnakej lehote súčasne doručiť oprávnenej osobe.

Súčasne platí, že oprávnená osoba (viď nižšie v texte) je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise partnera verejného sektora do Registra, a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod vždy:

 1. pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do Registra,
 2. v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
 3. k 31. decembru kalendárneho roka,
 4. v súvislosti s uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením Zmluvy alebo jej zmenou,
 5. v súvislosti s plnením zo Zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000,- Eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo Zmluvy.

Oprávnená osoba

Dôležitým pojmom je tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody uzavretej s partnerom verejného sektora zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba je vylúčená, t.j. nesmie vykonávať úkony podľa Zákona, ak (a) je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby, ak (b) konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba, alebo ak (c) má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.

Na druhej strane ale platí, vo vzťahu k oprávnenej osobe, ktorou je advokát, že samotný vzťah advokát klient nie je podľa názoru MS SR dôvodom vylúčenia advokáta ako oprávnenej osoby; činnosť advokáta podľa Zákona pritom ale nie je poskytovaním právnej služby.

Výmaz oprávnenej osoby sa vykonáva na návrh zapísanej oprávnenej osoby alebo na návrh partnera verejného sektora (ak návrh na zápis zmeny podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba). Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu, a to vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Údaje zapisované do Registra

Pri každom partnerovi verejného sektora sa do Registra povinne zapisujú nasledujúce údaje:

 1. názov alebo obchodné meno (pri právnickej osobe), resp. meno a priezvisko (pri fyzickej osobe),
 2. sídlo (pri právnickej osobe), resp. bydlisko alebo miesto podnikania (pri fyzickej osobe),
 3. právna forma (pri právnickej osobe),
 4. identifikačné číslo, ak bolo pridelené (pri právnickej osobe), resp. identifikačné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia (pri fyzickej osobe),
 5. zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu  – meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,
 6. údaje o oprávnenej osobe,
 7. zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora (pri právnickej osobe).

Súčasťou Registra sú aj všetky tzv. verifikačné dokumenty, t.j. dokumenty, v ktorých oprávnená osoba:

 1. odôvodní, na základe akých informácií identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
 2. uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
 3. uvedie zoznam verejných funkcionárov, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora, ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
 4. vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Stručný záver

V prípade, ak Vaša spoločnosť spĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok podľa bodov 1 až 7 (prijíma dotácie, finančné prostriedky, resp. majetok či majetkové práva od obce, VÚC, štátu a pod.), ktoré prevyšujú jednorazovo sumu 100.000,- Eur alebo v súhrne 250.000,- Eur v kalendárnom roku, je povinná uzatvoriť s oprávnenou osobou písomnú zmluvu o zabezpečení svojej registrácie v Registri (vrátane neskoršej registrácie všetkých zmien údajov zapísaných v Registri)  a poskytnúť jej všetky informácie potrebné k registrácii a správnej identifikácii konečného užívateľa výhod.

Dôvodom povinného uzavretia takejto zmluvy je skutočnosť, že návrh na zápis do Registra podáva výlučne oprávnená osoba a to výlučne elektronicky v lehote do 31.07.2017.

Upozorňujeme pritom na to, že Zákon pôsobí aj do minulosti. V súlade s tým platí, že partner verejného sektora, ktorý je účastníkom Zmluvy uzavretej pred účinnosťou Zákona a ktorý spĺňa podmienky na zápis do Registra, je tiež povinný zabezpečiť svoj zápis do Registra podľa Zákona, a to prostredníctvom oprávnenej osoby v lehote do 31.07.2017.

Po podaní návrhu na zápis, registrujúci orgán (Okresný súd Žilina) ak sú splnené podmienky pre registráciu, vykoná zápis do Registra. Celý Register aj so všetkým údajmi by mal byť sprístupnený na stránke www.justice.gov.sk.

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v Registri, ktoré sa týkajú partner verejného sektora, resp. jeho konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný o tejto zmene informovať oprávnenú osobu zapísanú v Registri a následne oprávnená osoba je povinná oznámiť to Okresnému súdu Žilina, a to v lehote do 60 dní odo dňa keď ku zmene došlo a doložiť k návrhu na zápis zapísanej zmeny aj príslušný verifikačný dokument (napr. v prípade zmeny obchodného mena, resp. sídla partnera verejného sektora, resp. v prípade prevodu akcií vlastnených konečným užívateľom výhod v partnerovi verejného sektora).

Zákon pritom porušenie Zákonných povinností sankcionuje. Osobitne upozorňujeme na:

 • sankciu za porušenie povinnosti (a) uviesť v návrhu na zápis údajov do Registra nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch, alebo (b) podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do Registra týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní, alebo (c) neuzavrieť zmluvu na vykonávanie činnosti podľa Zákona s oprávnenou osobou, ktorá je vylúčená (sankcia pre partnera verejného sektora vo výške prospechu, ktorý partner verejného sektora získal a ak hospodársky prospech nemožno zistiť, pokuta od 10.000,- Eur do 1.000.000,- Eur a súčasne pokuta všetkým členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti od 10.000,- Eur do 100.000,- Eur, pričom za zaplatenie tejto sankcie zo strany štatutárov partnera verejného sektora ručí aj oprávnená osoba);
 • sankciu za porušenie povinnosti konečného užívateľa oznámiť do 15 dní odvtedy, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod túto skutočnosť partnerovi verejného sektora a oprávnenej osobe (pokuta do 10.000,- Eur);
 • sankciu za porušenie povinnosti oprávnenej osoby nekonať podľa Zákona, ak je vylúčená (pokuta od 10.000,- Eur do 100.000,- Eur);
 • sankciu spočívajúcu vo výmaze zapísaného partnera verejného sektora z Registra, ak došlo k právoplatnému uloženiu pokuty partnerovi verejného sektora a k jej následnému nezaplateniu v lehote určenej súdom;
 • sankciu v podobe možnosti odstúpenia od Zmluvy, ak došlo k právoplatnému uloženiu pokuty partnerovi verejného sektora, resp. k výmazu zapísaného partnera verejného sektora z Registra, resp. k viac ako 30 dňovému omeškaniu so splnením povinnosti partnera verejného sektora zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do Registra najneskôr do 30 dní od výmazu pôvodnej oprávnenej osoby z Registra (ak došlo k výmazu pôvodnej oprávnenej osoby z Registra na jej návrh).