Audítorská činnosť

Home/Audítorská činnosť

Audítorské služby poskytujú spoločnosti SPS economic, s.r.o. (č. lic. UDVA 377) a TATRA – AUDIT, spol. s.r.o. (č. lic. SKAU 60), ktoré sa zameriavajú na poskytovanie audítorských služieb na najvyššej úrovni v rôznych odvetviach. Audítorské služby poskytované oboma spoločnosťami sú poskytované v zmysle medzinárodných audítorských štandardov (ISA).

Prostredníctvom nášho špecializovaného tímu s bohatými skúsenosťami so slovenskou aj medzinárodnou účtovnou problematikou, možnosťou spolupráce oboch spoločností a priamou spoluprácou s klientom v priebehu výkonu audítorských prác garantujeme poskytovanie flexibilných, inovatívnych a z hľadiska nákladov efektívnych audítorských služieb.

Cieľom našich audítorských spoločností je poskytnúť klientovi spoľahlivý a relevantný výrok audítora, podložený profesionálnou dôslednosťou, objektivitou a nezávislosťou.

Audítorské služby, ktoré poskytujeme:

  • audit alebo overenie účtovných závierok zostavených podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

  • audit alebo overenie účtovných závierok zostavených podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS),

  • audit alebo overenie konsolidovaných účtovných závierok,

  • overenie priebežných výkazov,

  • previerka vnútorných kontrolných procesov.

Správy o transparentnosti SPS economic, s.r.o.