Fakturácia odberu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet tretej osobe z pohľadu zákona o DPH a judikatúry ESD

Táto problematika sa zaoberá refakturáciou tovaru, konkrétne pohonných látok prostredníctvom palivových kariet, v prípade, ak samotný držiteľ palivových kariet ich poskytne (zapožičia) tretej osobe (napr. nájomcovi, ktorému držiteľ palivových kariet prenajíma motorové vozidlá, alebo osobe, ktorá bude prostredníctvom týchto palivových kariet tankovať pohonné hmoty do motorových vozidiel, ktoré sama vlastní).

Danou problematikou sa zaoberal aj Európsky súdny dvor, konkrétne vo veci C-235/18 (Vega International), podľa ktorého v prípade dohody o spravovaní pohonných hmôt nejde o dodanie paliva, ale o zmluvu o financovaní kúpy pohonných hmôt. Súdny dvor konštatoval, že pri „zapožičaní“ palivových kariet tretej osobe dochádza iba k „zdanlivému“ dodaniu tovaru, pričom (pôvodný) držiteľ palivových kariet (ktoré mu boli vydané) finančne zabezpečuje odber pohonných hmôt (skutočne odobratých treťou osobou, ktorej boli „zapožičané“ palivové karty), pričom náklady na dodávku paliva v plnej výške znáša ten, kto tankovanie reálne uskutočnil a pohonné hmoty reálne odobral, tzn. táto „tretia osoba“.

Z uvedeného vyplýva, že dohoda o palivovom manažmente nie je zmluvou o dodávke tovaru (paliva), ale skôr zmluvou o financovaní jeho nákupu. Podľa Súdneho dvora by totiž spoločnosť ABC, s.r.o. (spoločnosť, ktorej boli palivové karty vydané) nenadobúdala palivo s úmyslom ďalej ho predať spoločnosti XYZ, s.r.o. (spoločnosť, ktorej boli palivové karty zapožičané od spoločnosti ABC, s.r.o.), ale ho nakupuje XYZ, s.r.o., pričom táto si vyberá kvalitumnožstvo, ako aj dátum nákupu. Spoločnosť ABC, s.r.o. v skutočnosti zastáva voči spoločnosti XYZ, s.r.o. funkciu poskytovateľa úveru.

 Upravené na príklade to znamená:

  • ABC, s.r.o. nedisponuje palivom v súvislosti s nákupom, z ktorého by žiadalo o vrátenie DPH, ako keby bola vlastníkom tohto tovaru.
  • Toto palivo kupuje XYZ, s.r.o. priamo u dodávateľovpodľa jej vlastnej úvahy, a teda rozhoduje najmä o podmienkach nákupu paliva, keďže si môže vybrať, na akej čerpacej stanici, spomedzi staníc dodávateľov uvedených zo strany spoločnosti ABC, s.r.o., vykoná natankovanie paliva a môže sa voľne rozhodnúť o kvalite, množstve, druhu paliva, ako aj o momente nákupuspôsobe jeho použitia.
  • Spoločnosť XYZ, s.r.o. znáša tiež všetky náklady spojené s takýmto tankovaním, keďže ABC, s.r.o. jej refakturuje toto palivo.
  • Za týchto podmienok, sa netreba domnievať, že dodanie paliva je vo veci samej vykonané v prospech spoločnosti ABC, s.r.o. a že táto následne opätovne predáva tento tovar spoločnosti XYZ, s.r.o., keď vykoná dodávku paliva v prospech spoločnosti XYZ, s.r.o. Naopak, treba poznamenať, že ABC, s.r.o. sa obmedzuje na to, že spoločnosti XYZ, s.r.o. dáva prostredníctvom palivových kariet jednoduchý nástroj, ktorý jej umožňuje nakúpiť toto palivo, takže má v rámci transakcie nadobudnutia tohto tovaru iba sprostredkovateľskú úlohu.

ZÁVER, ktorý z vyššie uvedeného vyplýva:

  • Pri neexistencii dodania tovaru (paliva), vo vzťahu k spoločnosti ABC, s.r.o., táto nemôže požadovať vrátenie DPH zaplatenej z faktúr, ktoré sú jej adresované, týkajúcej sa tankovania paliva, ktoré v skutočnosti vykonala na čerpacích staniciach spoločnosť XYZ, s.r.o.. Zároveň platí, že každá transakcia, ktorá nie je dodaním tovaru, sa má považovať zaposkytovanie služieb“ (viď § 9 ods. 1 ZDPH).
  • Je nesporné, že všetky transakcie vykonané prostredníctvom palivových kariet, ktoré spoločnosť ABC, s.r.o. poskytla spoločnosti XYZ, s.r.o., sa sústreďujú v spoločnosti ABC, s.r.o., ktorá dostáva od dodávateľov paliva faktúry uvádzajúce najmä nákup paliva s DPH. Ak spoločnosť ABC, s.r.o. na konci každého mesiaca „refakturuje“ spoločnosti XYZ, s.r.o. palivo, potom samotné poskytnutie palivových kariet zo strany spoločnosti ABC, s.r.o. nie je dodaním tovaru, ale predstavuje skutočnú finančnú transakciu, ktorá je podobná poskytnutiu úveru v zmysle článku 135 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112 o spoločnom systéme DPH.
  • Poskytovanie palivových kariet spoločnosťou ABC, s.r.o. spoločnosti XYZ, s.r.o., ktoré spoločnosti XYZ, s.r.o. umožňujú, aby natankovala palivo do vozidiel (či už vo vlastníctve spoločnosti XYZ, s.r.o., inej osoby alebo prenajaté od spoločnosti ABC, s.r.o.), možno kvalifikovať ako službu poskytovania úverov oslobodenú od dane z pridanej hodnoty v zmysle ustanovenia článku 135 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.
  • Pri takejto službe oslobodenej od dane nie je umožnené odpočítanie dane na vstupe.

Uvedený výklad problematiky opätovne potvrdzujú už aj slovenské súdy a nedávno ho na odstránenie prípadných nedorozumení potvrdila aj Európska komisia vo svojom pracovnom dokumente. Vzhľadom na vyššie uvedené, najmä s ohľadom na riziko, odporúčame v prípade takýchto transakcií, kontaktovať našu kanceláriu kvôli detailnejšej konzultácii.

Image by macrovector on Freepik