Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“)

Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Legislatívne úpravy týkajúce sa zdaňovania príjmov právnickej osoby sú vykonané v článkoch VIII a XVIII cit. zákona, pričom

 • v článku VIII tohto zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2024 mení a dopĺňa ZDP,
 • v článku XVIII sa s účinnosťou od 31. decembra 2023 mení zákon č. 315/2023 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Čl. VIII zákona č. 530/2023 Z.z.

Daň z príjmov právnických osôb

 • Stanovenie hranice zdaniteľných príjmov pre použitie statusu mikrodaňovníka, ktorý je právnickou osobou

Z dôvodu jednoznačného určenia hranice pre použitie statusu mikrodaňovníka podľa §2 písm. w) ZDP sa stanovuje pevná suma zdaniteľných príjmov vo výške 60 000 eur.

Podľa prechodného ustanovenia §52zzz ods. 1 ZDP zmena hranice pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2024, t.j. v prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína v priebehu kalendárneho roka 2024.

 • Stanovenie hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie zníženej sadzby dane (15%) u právnickej osoby

Z dôvodu jednoznačného určenia hranice zdaniteľných príjmov pre uplatnenie zníženej (15%) sadzby dane sa v §15 písm. b) ZDP stanovuje pevná suma vo výške 60 000 eur.

Podľa prechodného ustanovenia §52zzz ods. 1 ZDP zmena hranice pre uplatnenie zníženej (15%) sadzby dane sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2024, t. j. v prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína v priebehu kalendárneho roka 2024.

 • Daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie a oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa rozširuje okruh právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie v §12 ods. 3 písm. a) ZDP, ktorí si môžu uplatniť oslobodenie príjmov z tzv. charitatívnej reklamy. Zároveň v §13 ods. 1 písm. g) ZDP s účinnosťou od 1. januára 2024 dochádza k zvýšeniu hornej hranice oslobodených príjmov plynúcich z charitatívnej reklamy, a to z 20 000 eur na 30 000 eur za zdaňovacie obdobie.

Medzi daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, uvedených v §12 ods. 3 písm. a) ZDP boli doplnené:

 • účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácie s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Na základe tejto zmeny uvedení daňovníci môžu byť prijímateľmi oslobodených príjmov z reklamy určenej na charitatívne účely podľa §13 ods. 1 písm. g) ZDP. Prijímateľmi oslobodených príjmov z tzv. charitatívnej reklamy môžu tak byť všetky subjekty, ktoré sú prijímateľmi podielu zaplatenej dane podľa §50 ods. 4 ZDP.

 • Minimálna daň z príjmov právnickej osoby

Do zákona o dani z príjmov sa s účinnosťou od 1. januára 2024 v §46b dopĺňa inštitút minimálnej dane právnickej osoby.

Minimálna daň právnickej osoby je daň po odpočítaní úľav na dani podľa §30a alebo §30b alebo §52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa §45 ZDP, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré:

 • je jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane,
 • vykázal daňovú stratu.

Výška minimálnej dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov), ktoré daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie. Ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy):

 • neprevyšujúce sumu 50 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 340 eur,
 • prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúcu sumu 250 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 960 eur,
 • prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúcu sumu 500 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 1 920 eur,
 • prevyšujúce sumu 500 000 eur, platí minimálnu daň vo výške 3 840 eur.

Minimálna daň sa znižuje na polovicu, ak daňovník zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím, pričom priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím je najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z.z.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi započítať kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§42 ZDP) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola táto minimálna daň zaplatená, a t o len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu minimálnej dane. Nárok na zápočet minimálnej dane alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a minimálnou daňou zaniká:

 • ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať minimálnu daň alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v ustanovenej trojročnej lehote,
 • ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

Z prechodných ustanovení §52zzz ods. 5 až 7 ZDP vyplývajú nasledovné skutočnosti:

 • ustanovenie §46b v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024 okrem zdaňovacieho obdobia podľa odseku 6. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť platiť minimálnu daň sa netýka zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo v kalendárnom roku 2023,
 • daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2024, neplatí minimálnu daň podľa §46b ZDP za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu,
 • daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2024 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí minimálnu daň podľa §46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s minimálnou daňou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

Čl. XVIII zákona č. 530/2023 Z.z.

V zmysle čl. XVIII zákona č. 530/2023 Z.z. sa s účinnosťou od 31. decembra 2023 vypúšťa čl. I zákona č. 315/2023 Z.z., ktorý mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024 (zdaňovanie virtuálnych mien).

Čl. X zákona č. 530/2023 Z.z.

V zmysle čl. XVII zákona č. 530/2023 Z.z. sa s účinnosťou od 31. decembra 2023 vypúšťajú niektoré ustanovenia čl. XIV zákona č. 309/2023 Z.z., ktorý mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024 (oslobodenie príjmu dosiahnutého z predaja obchodného podielu a akcií u fyzickej osoby).

Ďalšie zmeny v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

 • Pravidlo o obmedzení úrokových nákladov – 17k

Ustanovenie §17k ZDP sa uplatňuje u právnických osôb so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území SR (daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou) alebo právnických osôb, ktorými sú daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorí majú na území SR zriadenú stálu prevádzkareň.

Limitácia čistých úrokových nákladov sa neuplatní u daňovníkov, u ktorých suma čistých úrokových nákladov nepresiahne čiastku 3 000 000 eur vrátane (tzv. bezpečný prístav).

Čisté úrokové náklady predstavujú sumu, o ktorú výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ktoré sú v príslušnom zdaňovacom období daňovými výdavkami, presahujú úrokové výnosy a iné príjmy ekonomicky rovnocenné úrokovým výnosom, ktoré sú v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľným príjmom.

Daňovník, na ktorého sa nevzťahuje výnimka z dôvodu bezpečného prístavu, je povinný zvýšiť základ dane o úroky, ktoré presiahnu 30% úhrnu základov dane zvýšeného o čisté úrokové náklady a o odpisy zahrnuté v zdaňovacom období do základu dane.

 • §21a (Pravidlá nízkej kapitalizácie) sa neuplatní, ak daňovník zvýšil základ dane podľa §17k. Ustanovenia o pravidlách nízkej kapitalizácie v §21a ZDP stále ostávajú v platnosti.

Čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane v príslušnom zdaňovacom období je možné odpočítať od základu dane v najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom boli čisté úrokové náklady nezahrnuté do základu dane.

 • Pravidlo o obmedzení nákladových úrokov sa nevzťahuje na dlžníka:
 • ktorý je bankou, poisťovňou, zaisťovňou alebo ich zahraničnou pobočkou, alebo subjektom podľa osobitného predpisu (DSS, DDS, finančné inštitúcie, finanční agenti, fondy, správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, realitné spoločnosti…),
 • ktorého závislými osobami sú len fyzické osoby.

Prechodné ustanovenia §52zzr: Ustanovenie §17k v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použije prvýkrát na čisté úrokové náklady plynúce na základe zmlúv uzatvorených po 31. decembri 2023, vrátane dodatkov uzatvorených po 31. decembri 2023 k zmluvám, ktoré boli uzatvorené do 31. decembra 2023.

 • Nepeňažné plnenie vo forme zamestnaneckej akcie alebo obchodného podielu

Do zákona o dani z príjmov sa dopĺňa nový odsek §5 ods. 7 písm. q), ktorým sa zavádza oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckej akcie alebo obchodného podielu na spoločnosti svojho zamestnávateľa. Nepeňažné plnenie sa ocení menovitou hodnotou akcie alebo hodnotou vkladu, ktorý takto prijal. Ustanovenia sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31.12.2023.

 • Oslobodenie sa uplatní, ak
 • zamestnávateľ nevyplácal počas svojej činnosti podiely na zisku (dividendy), a súčasne
 • nadobudnuté zamestnanecké akcie neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom (alebo obdobnom zahraničnom) trhu.
 • Nadobudnuté akcie alebo obchodné podiely sú následne pri predaji zdaniteľným príjmom.
 • Zmeny v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

V súvislosti s novou stavebnou legislatívou dochádza k spresneniu definície drobných stavieb, ktoré v zmysle §22 ods. 2 písm. b) druhý bod ZDP nie sú odpisovaným hmotným majetkom na účely tohto zákona: „drobné stavby na poľnohospodárske účely, na lesnícke účely alebo na poľovnícke účely a jednoduchých stavieb na poľnohospodárske účely, na lesnícke účely alebo na poľovnícke účely, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m a okrem oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva“.

Na účely uplatnenia daňových odpisov sa budovy a stavby, pri ktorých bolo konanie začaté a právoplatne ukončené do 31. marca 2024, a pri ktorých dochádza k 31. marcu 2024 k zmene vymedzenia charakteru stavby, považujú za budovy a stavby podľa pôvodného stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.) v znení účinnom do 31. marca 2024.

 • Premeny obchodných spoločností a družstiev

Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 1.3.2024.

Zákon upravuje:

 • Vnútroštátne premeny (t.j. fúziu a rozdelenie)

– Fúzia: zlúčenie a splynutie

– Rozdelenie: rozštiepenie a odštiepenie

 • Cezhraničné premeny (t.j. cezhraničnú fúziu a cezhraničné rozdelenie)
 • Zmeny ich právnej formy (t.j. zmenu právnej formy a cezhraničnú zmenu právnej formy)

– Zaniká možnosť zmeny z osobnej spoločnosti na kapitálovú spoločnosť a naopak (napríklad z s.r.o. na k.s.)

 • Niektoré iné vzťahy súvisiace s premenou, cezhraničnou premenou a zmenami právnej formy spoločností

Príslušné zmeny v zákone o dani z príjmov

Predmetom dane nie je príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjmu plynúceho z dôvodu ich výmeny pri premene obchodných spoločností alebo družstiev.

Zmeny pojmov v zmysle nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev:

 • Zaniknutie v dôsledku zrušenia bez likvidácie -> Zaniknutie v dôsledku premeny alebo cezhraničnej premeny,
 • Splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti -> Premeny,
 • Rozdelenie -> Rozštiepenie, odštiepenie,

V nadväznosti na zavedenie novej možnosti rozdelenia formou odštiepenia ZDP pri odštiepení umožňuje dva daňové režimy:

 • ocenenie v reálnej hodnote §17ca – preceňuje sa len tá časť majetku spoločnosti, ktorá sa odštiepi,
 • ocenenie v pôvodných cenách §17ea – preceňuje sa len tá časť majetku spoločnosti, ktorá sa odštiepi, len pri cezhraničných podnikových kombináciách, ak:

– nástupca je z EÚ alebo EHS a členský štát umožňuje ocenenie v pôvodných cenách,

– majetok a záväzky sú spojené so stálou prevádzkarňou v SR,

– právny nástupca ocení majetok a záväzky v pôvodných cenách.

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ZDPH“)

Poskytovatelia platobných služieb – §70a

Zákon č. 516/2022 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa ZDPH – účinnosť od 1.1.2024.

Smernica Rady (EÚ) 2020/284 z 18. februára 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES zavádza určité požiadavky na poskytovateľov platobných služieb, ktorá je transponovaná do slovenského zákona o DPH práve predmetnou novelou s účinnosťou od 1.1.2024.

Tuzemský poskytovateľ platobných služieb spočíta za príslušný kalendárny štvrťrok všetky cezhraničné platby smerované na konkrétneho príjemcu platby (dodávateľa), a to aj v tom prípade, ak tieto cezhraničné platby uskutočnili viacerí klienti (zákazníci ako poskytovatelia platieb) tohto poskytovateľa platobných služieb.

Sledujú sa príjemcovia platby (dodávatelia tovarov alebo služieb), u ktorých došlo k viac ako 25 cezhraničným platbám za kalendárny štvrťrok.

 • Povinnosť viesť záznamy sa vzťahuje na tuzemského poskytovateľa platobných služieb:

a) príjemcu platby,

b) poskytovateľa platby, ak sa ani jeden z poskytovateľov platobných služieb príjemcu platby nenachádza na území EÚ.

 • Tuzemský poskytovateľ platobných služieb vedie záznamy v elektronickom formáte, počas obdobia troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola platba vykonaná. Záznamy sprístupňuje FR SR najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ktorého sa týkajú.

Premeny obchodných spoločností a družstiev

 • Zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 1.3.2024.
 • Do §4 ods. 4 ZDPH sa dopĺňa, že tuzemská zdaniteľná osoba sa môže stať platiteľom dane zo zákona ako nástupnícka spoločnosť, ak na ňu prechádza majetok rozdeľovanej spoločnosti (platiteľa dane) aj v prípade rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením.

Zahraničná osoba sa tiež môže stať platiteľom dane zo zákona podľa §5 ods. 3 ZDPH, a to ak na ňu prechádza majetok platiteľa, ktorý:

 • zanikol likvidáciou,
 • rozdelil sa odštiepením,
 • rozdelil cezhraničným odštiepením.

Doklady, ktoré je zdaniteľná osoba (tuzemská aj zahraničná) povinná predložiť na osvedčenie skutočnosti, na základe ktorej sa stala platiteľom dane zo zákona, musia byť úradne overené. Úradné overenie predkladaných dokladov nie je povinné, iba ak sa táto skutočnosť zapisuje do obchodného registra.

Spresňuje sa doterajšie znenie ustanovenia §10 ZDPH o skutočnosť, že nadobúdateľ sa na účely uplatňovania práv a povinností vyplývajúcich zo zákona o DPH považuje za právneho nástupcu prevodcu, resp. vkladateľa podniku alebo jeho časti, a to v rozsahu na neho prevádzaného hmotného a nehmotného majetku.

V prípade rozdelenia spoločnosti odštiepením (alebo cezhraničným odštiepením), sa za dodanie tovaru alebo služby nepovažuje prechod majetku na nástupnícku spoločnosť, ak je táto ku dňu účinnosti premeny platiteľom alebo sa platiteľom stáva zo zákona (nástupnícka spoločnosť sa rovnako považuje v rozsahu prevádzaného majetku na účely zákona o DPH za právneho nástupcu rozdeľovanej spoločnosti).

Ak je predmetom prechodu investičný majetok podľa §54b ZDPH, spoločnosť, ktorá sa rozdeľuje odštiepením (resp. cezhraničným odštiepením) je povinná oznámiť nástupníckej spoločnosti údaje týkajúce sa úpravy odpočítanej dane rovnako ako je tomu v súčasnosti pri prevode alebo vklade podniku alebo časti podniku. Ak aj k uvedenému odovzdaniu informácie nedôjde, ustanovuje sa právna domnienka, ktorá predpokladá, že k odpočítaniu došlo rozdeľovanou spoločnosťou v plnej výške a v roku rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením.

V prípade ďalších otázok, prosím, neváhajte a kontaktuje našu kanceláriu.